Beroepscode RS

De beroeps code van Stichting Rijangst is niet zo maar een document wat je even leest. Het is raadzaam om dit document regelmatig door te beroepscode rslezen. Dit document is niet vrijblijvend. Je behoort ernaar te handelen en in zeer zeldzame gevallen dat een bij de Stichting aangesloten RS dat niet doet, zullen wij de discussie met je aangaan. Mochten wij tot de conclusie komen dat je je niet houdt aan de beroepscode , dan kan het gebeuren, dat wij je royeren als lid.

In dit document staan een aantal waarden en normen centraal:
1. Hou je aan de Nederlandse wet.
2. Het belang van de cliënt staat altijd voorop. Al het handelen van de jou dient daarop gericht te zijn. Bij twijfel kun je altijd deze ethische code raadplegen
of de case voorleggen aan de Stichting.
3. Schoenmaker, hou je bij je leest! Ga geen dingen doen waar je niet voor opgeleid bent. Schakel de VerkeersCounselor in daar waar dit redelijkerwijs nodig is.

Deze regels vormen de basis van de beroepscode van Stichting Rijangst.

beroepscode2 rsBegrippen

De RS: een bij Stichting Rijangst aangesloten rijintsructeur welke gespecialiseerd is in het begeleiden van cliënten met rijangst, in samenwerking met de VC.

De cliënt: de persoon met wie de RS een professionele relatie aangaat, onderhoudt, of onderhouden heeft.

De VC: een de bij Stichting Rijangst aangesloten therapeut/counselor welke geschoold is in het behandelen van angststoornissen en de daaruit voortvloeiende rijangst.

Dossier: de verzameling van gegevens betrekking hebbend op een cliënt, verkregen door de RS in zijn beroepsmatig handelen.

Rapportage: elke bevinding, beoordeling of advies, herleidbaar naar een cliënt, die mondeling of schriftelijk wordt uitgebracht in het kader van een opdracht.

Beroepscode RS

In het directe contact met de cliënt gaat de RS een vertrouwensrelatie met hem aan. Daarom is de RS verplicht tot geheimhouding van hetgeen hem uit hoofde van de uitoefening van zijn beroep ter kennis komt, voor zover die gegevens van vertrouwelijke aard zijn. Deze verplichting blijft na beëindiging van de professionele contacten bestaan.

Bij een kennismakingsgesprek of tijdens een begeleidingstraject kunnen persoonlijke gegevens worden genoteerd en opgeslagen in een dossiermap. De RS zorgt er voor dat het dossier op zodanige wijze wordt bewaard dat niemand daar zonder zijn toestemming toegang toe heeft, zodat de vertrouwelijkheid van de gegevens bewaard blijft. Cliëntengegevens blijven op het eind van de dag niet in de auto achter of andere plaatsen dan een afgesloten dossierkast. De RS blijft volledig verantwoordelijk voor de afscherming van de cliëntgegevens. Dit geldt ook voor mailverkeer. De RS bewaart na beëindiging van de professionele relatie het op naam gestelde dossier van de cliënt niet langer dan noodzakelijk is voor het doel waarvoor het dossier is.

De RS toont respect voor de fundamentele rechten en waardigheid van de cliënt. Privacy wordt actief beschermd door de RS. Derden krijgen geen informatie die de cliënt kan schaden. Een derde wordt niet (onnodig) ingelicht over de deelname aan een begeleidingstraject van de cliënt.

Zolang er in redelijkheid gesteld mag worden dat er een hulpverleningsrelatie tussen RS en cliënt bestaat is het verboden om een (seksuele) relatie aan te gaan met de cliënt. De RS dient er te allen tijde voorte waken dat er geen vorm van afhankelijkheid ontstaat tussen hem en de cliënt. Hij bewaart de ‘gezonde afstand’. Indien hij merkt dat de cliënt op ongewenste manier contact met hem zoekt, verbreek hij de behandeling.

De RS respecteert de psychische en lichamelijke integriteit van de betrokkene en tast hem niet in zijn waardigheid aan. Hij dringt niet verder door in het privéleven van de betrokkene dan voor het doel van zijn beroepsmatig handelen noodzakelijk is.

De RS  houdt rekening met individuele en culturele verschillen als gevolg van ras, afkomst, etniciteit, geslacht, seksuele voorkeur, handicap, leeftijd, religie, taal of sociaal-economische status. Hij spant zich ervoor in dat ondanks die verschillen een ieder in dezelfde situatie dezelfde kansen krijgt. Discriminatie op deze en andere gronden is niet toegestaan.

De RS onderkent zijn professionele en persoonlijke beperkingen en is daar openover. Hij roept waar nodig deskundig advies en ondersteuning in van een VC, en verwijst zo nodig door. De RS neemt in zijn beroepsmatig handelen de grenzen van zijn deskundigheid in acht en aanvaardt geen opdrachten waarvoor hij de deskundigheid mist. Indien de RS het vermoeden heeft van een psychiatrische stoornis  bij zijn cliënt, verwijst hij sowieso door naar een VC. Hierbij valt te denken aan rijangst met paniekaanvallen of rijangst na een ongeval.

De RS is verantwoordelijk voor de continuïteit van de professionele relatie.  Als de RS om welke reden dan ook genoodzaakt is een professionele relatie voortijdig af te breken, zorgt hij er voor dat deze door een deskundige vakgenoot kan worden voortgezet en is hij verantwoordelijk voor een adequate overdracht.

De RS streeft ernaar zijn beroep deskundig uit te oefenen en laat datgene na wat het beroep kan schaden, in handelingen, woord, beeld en geschrift. De RS schaadt ook niet de belangen van Stichting Rijangst.

De beroepscode is natuurlijk niet allesomvattend. Bij twijfel kan Stichting Rijangst altijd helpen.

Indien u zich als RS aansluit bij Stichting Rijangst verklaart u akkoord te gaan met de beroepscode RS.