Keurmerk

Keurmerk stichting rijangst1. Contributie, 2. Reglement -en 3. Criteria Keurmerk Stichting Rijangst 2014:

Therapeuten/counselors: VerkeersCounselors (VC) en in gespecialiseerde rijinstructeurs: Rijangst-Specialisten (RS) wie het Keurmerk Stichting Rijangst hebben verworven, worden automatisch lid van de stichting. Zij werken mee aan het verder ontwikkelen, verbeteren en faciliteren van gespecialiseerde hulp bij rijangst, onder meer door deel te nemen aan bijscholing van de stichting. Het lidmaatschap geldt voor de gehele periode waarvoor het keurmerk verstrekt wordt.

1. Contributie:

Hiermee worden de bureaukosten en de activiteiten van de stichting bekostigd. Dit deel wordt jaarlijks vastgesteld door het bestuur van de stichting. Voor 2014 wordt de contributie vastgesteld op € 75,- (€ 6,25 per maand) per VC/RS die in aanmerking komt het keurmerk.

2. Reglement Keurmerk Stichting Rijangst

Criteria voor het keurmerk Stichting Rijangst versie januari 2014 (geldig tot jan 2015)

Om het keurmerk Stichting Rijangst te verwerven en te behouden moet de therapeut / VerkeersCounselor (hierna te noemen VC) voldoen aan de volgende criteria:

 • De VC heeft zich gespecialiseerd in rijangst en kan dit aantonen middels een certificaat
 • De VC zal de intakegesprekken laten uitvoeren door Karin Elshout -van Gaal, tenzij onderling anders afgesproken en dit per mail is bevestigd door Karin.
 • De VC werkt alleen samen met door Stichting Rijangst (hierna te noemen de Stichting) erkende Rijinstructeurs (hierna te noemen RS), uitzonderingen zijn na goedkeuring van de Stichting mogelijk.
 • De VC dient bij aanvraag van het keurmerk zijn/haar inschrijving van de beroepsvereniging te overleggen middels een fotokopie, liefst digitaal (ingescand) per mail en dient dit te herhalen bij iedere nieuwe licentie van de betreffende beroepsvereniging.
 • De VC besteedt structureel en voldoende aandacht aan bijscholing op zijn/haar vakgebied. Controle hiervan geschied middels registratie bij (door de zorgverzekeringen) erkende beroepsverenigingen zoals NFG, ABvC, LVPW, etc.
 • Indien de VC geen lid meer is van een beroepsvereniging vervalt het recht op het gebruik van het keurmerk van de Stichting alsmede het bijbehorend beeldmerk per direct.
 • De VC dient zich te houden aan de ethisch -en beroepscode behorend bij de beroepsvereniging waarbij de VC aangesloten is.
 • De VC dient behaalde beroepskwalificaties z.s.m. door te geven aan de Stichting
 • De VC dient adreswijzigingen e.d. z.s.m. door te geven aan de Stichting
 • De VC dient zich in grote lijnen te houden aan de het behandeladvies zoals in de rapportage van Karin Elshout -van Gaal (aan de hand van het intakegesprek) is vermeld. Tenzij onderling anders afgesproken en dit per mail is bevestigd door Karin.
 • De VC stuurt een eind-evaluatieverslag naar de Stichting, nadat cliënt is uitbehandeld. Dit verslag mag niet voorzien zijn van vertrouwelijks gegevens van de cliënt en dient het volgende te bevatten:
 • – geslacht cliënt
 • – leeftijd cliënt
 • – hulpvraag (soort rijangst)
 • – aantal behandelingen
 • – gebruikte methodieken
 • – resultaat/conclusie

Om het keurmerk Stichting Rijangst te verwerven moet de rijinstructeur / rijangst-specialist (RS) voldoen aan de volgende criteria:

 • De RS heeft zich gespecialiseerd in rijangst en kan dit aantonen middels een certificaat.
 • De RS zal de intakegesprekken laten uitvoeren door Karin Elshout -van Gaal, tenzij onderling anders afgesproken en dit per mail is bevestigd door Karin.
 • De RS werkt alleen samen met door de Stichting) erkende VC, uitzonderingen zijn na goedkeuring van de Stichting mogelijk.
 • De RS dient bij aanvraag van het keurmerk zijn/haar geldig instructeursbewijs te overleggen middels een fotokopie, liefst digitaal (ingescand) per mail en dient dit te herhalen als het instructiebewijs verlengd, opnieuw verkregen is.
 • De RS besteedt structureel en voldoende aandacht aan bijscholing op zijn/haar vakgebied volgens de richtlijnen van het WRM.
 • De RS dient zich te houden aan de het advies zoals in de rapportage van Karin Elshout -van Gaal (aan de hand van het intakegesprek) is vermeld. Tenzij onderling anders afgesproken en dit per mail is bevestigd door Karin.
 • Indien de RS geen lid geldige instructiebevoegdheid meer heeft vervalt het recht op het gebruik van het keurmerk van de Stichting alsmede het bijbehorend beeldmerk per direct.
 • De RS dient zich te houden aan de beroepscode zoals de Stichting die heeft opgesteld.
 • De RS dient behaalde beroepskwalificaties z.s.m. door te geven aan de Stichting
 • De RS dient adreswijzigingen e.d. z.s.m. door te geven aan de Stichting
 • De RS stuurt een kort evaluatieverslag naar de behandelend VC (zodat hij/zij dit op kan nemen in de het eind-evaluatieverslag). Dit dient het volgende te bevatten:
 • – aantal rij-uren
 • – aandachtspunten, tips, adviezen
 • – resultaat/conclusie (in hoe verre kan de klant angstvrij rijden)

Stichting Rijangst zal zich moeten houden aan de volgende criteria:

Ieder persoon die met een hulpvraag over rijangst (hierna te noemen Hulpvrager) contact zoekt met de Stichting zal gewezen worden op de mogelijkheid tot een intake door Karin Elshout -van Gaal. Indien de Hulpvrager geen behoefte heeft aan deze intake zal de Stichting hem/haar in contact brengen met de *meest geschikte VC. Indien telefonisch duidelijk wordt dat een VC niet geïndiceerd is zal de Stichting de hulpvrager in contact brengen met de *meest geschikte RS. Karin Elshout -van Gaal zal derhalve zelf alleen de intakegesprekken voeren, tenzij de hulpvrager anders wil. Voor de behandelingen zal zij ten allen tijden een gekwalificeerd VC inschakelen. De Stichting zal een pagina op haar site plaatsen met daarop de gegevens van de aangesloten VC en RS zodat de cliënt ook zelf de mogelijkheid heeft om een hulpverlener te benaderen. De Stichting zal 1 maal per jaar een dagdeel nascholing verzorgen zodat men op de hoogte blijft van de nieuwste ontwikkelingen en men kan netwerken.

* met de meest geschikte VC of RS wordt bedoelt: diegene die over de juiste kwalificaties beschikt welke nodig zijn voor een adequate behandeling van de hulpvrager en/of de dichtstbijzijnde VC/RS.

3. Criteria Keurmerk Stichting Rijangst

Reglement Keurmerk Stichting Rijangst

In onderstaand reglement staat beschreven welke rechten en plichten verbonden zijn aan het verkrijgen en gebruiken van een Stichting Rijangst-keurmerk. Het keurmerk van Stichting Rijangst is geregistreerd.

Reglement gebruik beeldmerk Stichting Rijangst 2014                          

Betreffende het gebruik van en het toezicht op het gebruik van het Keurmerk Stichting Rijangst.

Artikel 1          Definities

In dit reglement wordt verstaan onder:

 • De Stichting: Stichting Rijangst, statutair gevestigd te Breda;
 • Keurmerk Stichting Rijangst : het ten name van de Stichting gedeponeerde beeldmerk bevattende het keurmerk Stichting Rijangst erkend. In deze tekst zal volstaan worden met de term keurmerk.
 • Stichting heeft het recht het keurmerk Stichting Rijangst toe te kennen, het beeldmerk hiervan te verstrekken en als houder van dit beeldmerk op te treden;
 • De instantie: een instantie/bedrijf/praktijk/rijschool die diensten aanbiedt op het gebied van (therapeutische) hulp bij rijangst. Hierbij valt te denken aan de VerkeersCounselor en de Rijangst-specialist, te weten de therapeut en de rijinstructeur.
 • Onderwerp van certificatie: de kwaliteit van hulpverlening die geboden wordt door VerkeersCounselors in samenwerking met Rijangst-Specialisten en andersom.
 • Het Stichting Rijangst-certificaat: het certificaat afgegeven door de Stichting Rijangst, waarmee kenbaar wordt gemaakt dat er binnen de betreffende instantie hulp geboden wordt die voldoet aan de door de Stichting vastgestelde criteria. Op grond hiervan wordt het recht verkregen tot het voeren van een Stichting Rijangst-beeldmerk;
 • Certificaathouder: de instantie die van de Stichting een certificaat heeft ontvangen en daardoor het recht heeft gekregen het Stichting Rijangst-beeldmerk te voeren.

Artikel 2          Criteria

 1. De criteria voor het verwerven van een Stichting Rijangst-keurmerk zijn door het bestuur vastgesteld. Zij is gemachtigd deze criteria aan te passen, waarna ze gepubliceerd worden op de website. Bij een evt. visitatie worden de criteria beoordeeld zoals deze ten tijde van de ontvangst van de formele aanmelding van de hulpverlenende instantie golden, tenzij vooraf op handen zijnde wijzigingen schriftelijk of per mail aangekondigd zijn.

Artikel 3          Toepassing door de Stichting

 1. De Stichting geeft de Certificaathouder het recht om het Stichting Rijangst-beeldmerk te gebruiken bij algemene uitingen van de gecertificeerde instantie, zoals op briefpapier, website of brochures.
 2. De Stichting oefent controle uit op het gebruik van het Stichting Rijangst-beeldmerk door de Certificaathouder en neemt in geval van misbruik daarvan passende juridische maatregelen.
 3. Uitsluitend na schriftelijke toestemming van de Stichting kan het beeldmerk voor andere uitingen of andere wijze door de Certificaathouder worden gebruikt.

Artikel 4          Toepassing door Certificaathouder

 1. Voor het recht op het voeren van het Stichting Rijangst-beeldmerk wordt door de Stichting aan de betreffende instantie een certificaat verstrekt. Bij verlenging van dit recht verstrekt de Stichting telkens een nieuw certificaat aan de Certificaathouder.
 2. De instantie verplicht zich om gedurende de geldigheidsduur van de verstrekte certificaten steeds aan de criteria te voldoen die gelden voor het zorgaanbod waarop het keurmerk Stichting Rijangst van toepassing is.
 3. De instantie is verplicht veranderingen die van negatieve invloed kunnen zijn op de beoordeling van de criteria die ten grondslag ligt aan de certificering te allen tijde te melden aan de Stichting.
 4. Indien een instantie haar keurmerk Stichting Rijangst verliest of de aanbieder het keurmerk Stichting Rijangst niet meer wenst te bezitten, is het deze aanbieder verboden per onmiddellijke ingang op welke wijze dan ook van het Stichting Rijangst-beeldmerk gebruik te maken.
 5. Het beeldmerk van de Stichting Rijangst mag door de Certificaathouder nooit als eigen fabriek- of handelsmerk worden gebruikt.
 6. De Stichting is te allen tijde gerechtigd de naleving van deze instructies te (laten) controleren.

Artikel 5          Vorm en typografische uitvoering van het beeldmerk

 1. Het gebruik van het Stichting Rijangst-beeldmerk dient te geschieden overeenkomstig de volgende instructies:
  • Gebruik van het beeldmerk in zwart op een lichte ondergrond dan wel in wit op een donkere ondergrond is toegestaan.
  • Het Stichting Rijangst beeldmerk moet worden gebruikt in de opmaak en typografische uitvoering zoals door de Stichting wordt voorgeschreven en verstrekt (middels een certificaat en een jpg.file van het keurmerk).
  • Voor afwijkingen van deze instructies is altijd schriftelijke toestemming van de Stichting vereist.

Artikel 6          Contractperiode Certificaathouder

 1. Het recht op het voeren van het Stichting Rijangst-beeldmerk wordt door de Stichting aan de Certificaathouder verleend voor de periode van geldigheid van het verleende keurmerk Stichting Rijangst. De contractperiode voor een keurmerk Stichting Rijangst erkend is 3 jaar.
 2. Verlenging van het recht op het voeren van het Stichting Rijangst-beeldmerk wordt verleend voor telkens de volgende periode van geldigheid van het verleende Stichting Rijangst-certificaat , tenzij door de Licentiehouder of Certificaathouder tenminste 1 maand van te voren de overeen komst voor het gebruik van certificatieschema’s schriftelijk is opgezegd.

Artikel 7         Sanctiemogelijkheden van de Stichting

 1. De Stichting zal tegen wederrechtelijk gebruik van het Stichting Rijangst-beeldmerk optreden.
 2. De Stichting heeft het recht het aan de Certificaathouder verleende recht op toekenning van het Stichting Rijangst-beeldmerk in te trekken, wanneer dit niet conform dit reglement gebruikt wordt of wanneer niet (meer) aan de criteria wordt voldaan.

Artikel 8               Stichting Rijangst-certificaat

Op het certificaat wordt door de certificerende instantie in ieder geval de volgende zaken opgenomen:

 1. Beeldmerk: het beeldmerk van de Stichting Rijangst wordt gebruikt conform gesteld in hoofdstuk 5. ’Richtlijn gebruik beeldmerk’.
 2. Tekst: de naam van de gecertificeerde instantie die voldoet aan de Stichting Rijangst-criteria evenals de vestigingsplaats.
 3. Afgiftedatum: de datum van afgifte van het certificaat.
 4. Geldigheidsduur: voor hulpverlenende instanties met een keurmerk Stichting Rijangst erkend is dit 3 jaar.